Obavijest o smrti profesora Željka Paušea

Prof. dr. sc. Željko Pauše preminuo je u ponedjeljak, 10. srpnja 2023. godine nakon kratke i teške bolesti u 91. godini života.

Profesor Pauše bio je cijenjeni profesor Građevinskog fakulteta. U Zavodu za matematiku istog fakulteta proveo je  trideset godina, na početku 1975. godine kao izvanredni profesor a od 1998. godine kao redoviti profesor u trajnom zvanju.

Rođen je 1933. godine u Pleternici. Diplomirao je 1956. na smjeru Primijenjena matematika na Matematičko-fizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je 1966. magistrirao s radom „Statističke metode u lingvistici“, a 1971. doktorirao s disertacijom „Matematička teorija komuniciranja pomoću šifre“

 Do dolaska na Građevinski fakultet radio je na Brodarskom institutu u Zagrebu, na Visokoj tehničkoj školi JNA u Zagrebu, gdje 1968. postaje docent, a 1972. izvanredni profesor. 

Bio je član Društva matematičara i fizičara Hrvatske gdje je bio član Upravnog odbora, dopredsjednik i predsjednik društva. Nadalje bio je član Instituta za matematiku Sveučilišta u Zagrebu, Suda časti Hrvatskog društva za operacijska istraživanja, Matične komisije za matematiku te član redakcijskog odbora Glasnika Matematičkog i glavni urednik stručno-metodičkog časopisa Matematika. U znanstveno-nastavnom vijeću Matematičkog odjela PMF-a bio je predstavnik Tehničkih fakulteta. Predavao je i na poslijediplomskim studijima na Građevinskom, Prirodoslovno-matematičkom, Elektrotehničkom, Ekonomskom i Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu te Građevinskom fakultetu u Ljubljani, mentor na dva doktorata te nekoliko magisterija i diplomskih radova na PMF-u u Zagrebu. 

Napisao je nekoliko sveučilišnih i školskih udžbenika, mnogo znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao na raznim domaćim i znanstvenim skupovima.

Opsežan intervju s profesorom Paušeom objavljen je 2011. godine u Matematičko-fizičkom listu.

Tekst je preuzet s stranice Građevinskog fakulteta u Zagrebu i prilagođen.