Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (“Narodne novine” 74/14. i 70/17.), na temelju članka 22. Statuta Hrvatskoga matematičkog društva od  21. ožujka 2015. godine i na prijedlog Izvršnog odbora Hrvatskoga matematičkog društva nakon provedene javne rasprave koja je trajala od 22. svibnja do 21. lipnja 2019. Skupština Hrvatskoga matematičkog društva je elektroničkim glasanjem koje je trajalo od  8. do 12. srpnja 2019. donijela novi

STATUT

Hrvatskoga matematičkog društva

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište, područje djelovanja, javnost rada, cilj i djelatnost, tijela upravljanja, zastupanje udruge, članstvo, unutarnje ustrojstvo, udruživanje s drugim udrugama, imovina te prestanak rada Hrvatskog matematičkog društva. Hrvatsko matematičko društvo (u daljnjem tekstu HMD) je  strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

Naziv udruge je Hrvatsko matematičko društvo, a skraćeni naziv je HMD. Uz naziv na hrvatskom jeziku, u kontaktu s međunarodnim subjektima Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi Croatian Mathematical Society, a skraćeni naziv na engleskom jeziku je CMS.

Članak 4.

Sjedište HMD–a je u Zagrebu, Bijenička cesta 30. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Skupština HMD–a. HMD djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Pečat HMD–a je kvadratičan, stranice 3 cm. Sadrži redizajn Blanušina grafa i  natpis “Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb”.

Članak 6.

HMD je  pravna osoba čiji rad je javan. Javnost rada HMD ostvaruje izdavanjem glasila, informiranjem javnosti o svojim djelatnostima putem objave na svojim mrežnim stranicama i kroz sredstva javnog informiranja. O svim programima i projektima od interesa za opće dobro, financiranim iz javnih izvora, HMD najmanje jedanput godišnje izvještava davatelja sredstava o svome radu i o korištenju tih sredstava.

Ciljevi i djelatnost

Članak 7.

(1) Cilj  HMD–a je unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama, kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara i matematike u cjelini.

(2) U svrhu ostvarenja svojih ciljeva, HMD djeluje kao znanstvenoistraživačka i strukovna udruga u području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članak 8.

(1) HMD u ostvarivanju svojih ciljeva obavlja sljedeće djelatnosti:

– organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,

– organiziranje  znanstvenih i stručnih predavanja,

– organiziranje seminara i savjetovanja,

– izdavačka djelatnost,

– organiziranje i provođenje natjecanja iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola,

– suradnja sa srodnim domaćim udrugama i institucijama,

– međunarodna suradnja,

– članstvo u međunarodnim matematičkim asocijacijama i sl.

(2) Rad HMD–a odvija se kroz pet sekcija: znanstvenu, nastavnu, inženjersku, stručnu i studentsku. Skupština HMD–a može odlučiti o osnivanju i drugih sekcija.

Tijela upravljanja

Članak 9.

(1) Najviše tijelo upravljanja je Skupština. Izvršno tijelo Skupštine je Izvršni odbor. HMD ima predsjednika, potpredsjednike od kojih je jedan zadužen za financije i tajnika te Sud časti. Broj potpredsjednika utvrđuje Skupština.

(2) Mandat svih tijela upravljanja traje četiri godine.

Skupština

Članak 10.

(1) Skupština HMD–a održava se najmanje jednom godišnje i to najkasnije 15. travnja. Skupština se može održati tako da Skupštini članovi fizički prisustvuju, a također i putem interneta ili elektroničke pošte, o čemu se sastavlja Zapisnik. Izborna se Skupština održava isključivo s fizičkim prisustvom članova.

(2) Skupštinu saziva predsjednik. Skupština se može sazvati i na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora, a također i na zahtjev najmanje dva člana Suda časti. Sjednica Skupštine mora biti sazvana najmanje 15 dana prije predviđenog datuma njezina održavanja.

(3) Radom Skupštine rukovodi predsjednik. U slučaju zasjedanja Skupštine, kojoj članovi fizički prisustvuju, radom Skupštine može rukovoditi i Radno predsjedništvo, koje se bira prije početka zasjedanja natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

(4) Skupština HMD–a sastoji se od članova Izvršnog odbora u užem sastavu, članova Suda časti, počasnih članova, po jednog predstavnika svake pravne osobe koja je član HMD–a i još barem 40 članova koje članovi HMD–a biraju pismenim glasanjem na rok od četiri godine. Način izbora predstavnika pravne osobe člana HMD–a u Skupštini HMD–a svojim aktima utvrđuje ta pravna osoba.

(5) Kandidacijski postupak za članove Skupštine i zaključivanje liste kandidata provodi se na način koji propisuje Izvršni odbor. Glasački listići s formiranom listom kandidata šalju se svakom članu HMD–a. Izborno tijelo sastoji se od onih čiji ispunjeni glasački listići budu vraćeni na adresu HMD–a u roku koji utvrđuje Izvršni odbor. Prema dobivenom broju glasova izrađuje se rang–lista kandidata. Članovima Skupštine postaje prvih 40 kandidata s te rang–liste uključujući i sve one koji imaju jednaki broj glasova kao i 40. na rang–listi.

(6) Prilikom zasjedanja kojem članovi fizički prisustvuju, Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina svih članova. Ako u vrijeme određeno za početak Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od 1/4 članova. Odluke Skupštine prilikom zasjedanja kojem članovi fizički prisustvuju donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

(7) Prilikom održavanja Skupštine putem interneta ili glasanjem elektroničkom poštom za donošenje odluke potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Skupštine.

(8) Svake četvrte godine Skupština iz reda članova HMD–a, na sjednici kojoj članovi fizički prisustvuju, bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika, voditelje sekcija, ostale članove Izvršnog odbora u užem sastavu i Sud časti. Mandat izabranih započinje 16. travnja i traje 4 godine.

(9) Skupština svake godine:

– prihvaća izvještaj o radu za prethodnu godinu,

– prihvaća financijski izvještaj za prethodnu godinu,

– donosi godišnji plan rada,

– donosi godišnji financijski plan,

– prima na znanje izvještaje i planove rada udruga koje su članovi HMD–a,  kao i udruga s kojima HMD ima ugovor o suradnji,

–  raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima na prijedlog predsjednika, Izvršnog odbora ili Suda časti.

Izvršni odbor

Članak 11.

(1) Izvršni odbor djeluje u užem ili u širem sastavu.

(2) Predsjednik, potpredsjednici, tajnik i voditelji sekcija članovi su Izvršnog odbora u užem sastavu. Pored toga Skupština bira još najmanje 15, a najviše 25 članova Izvršnog odbora u užem sastavu.

(3) Izvršni odbor u širem sastavu sastoji se od članova Izvršnog odbora u užem sastavu i od po jednog predstavnika svake pravne osobe koja je članica HMD–a i koja takvog predstavnika imenuje.

(4) U daljnjem tekstu termin „Izvršni odbor“ znači „Izvršni odbor u širem sastavu“.

(5) Izvršni odbor pravomoćno donosi odluke ako u odlučivanju sudjeluje natpolovična većina članova njegovog užeg sastava. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora.

(6) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u svaka 4 mjeseca. U to se vrijeme ne računa period od 1. srpnja do 31. kolovoza.

(7) Izvršni odbor izvršava odluke Skupštine, priprema sve dokumente za Skupštinu, provodi izbore za Skupštinu, razmatra završne i periodičke obračune, prati rad sekcija i odvijanje redovitih aktivnosti (natjecanja, matematičke olimpijade, ljetne škole, seminari, savjetovanja, suradnja s drugim udrugama, izdavanje publikacija i dr.) te odlučuje o svim drugim pitanjima koja se pojave tokom rada, a koja nisu u nadležnosti Skupštine.

(8) Izvršni odbor utvrđuje iznos godišnje članarine u HMD–u za redovne članove i za pravne osobe.

(9) Izvršni odbor imenuje članove uredništava svakog časopisa kojem je HMD izdavač ili suizdavač. Barem jedan član uredništva svakog časopisa je član Izvršnog odbora.

(10) Izvršni odbor između svojih članova imenuje koordinatore za:

 1. organizaciju državnih, regionalnih i drugih učeničkih natjecanja iz matematike,
 2. aktivnosti u vezi s međunarodnim i domaćim matematičkim olimpijadama i ostalim sličnim natjecanjima,
 3. organizaciju natjecanja „Klokan bez granica“,
 4. pripreme i organizaciju ljetnih škola za mlade,
 5. pripremu i organizaciju seminara i savjetovanja,
 6. izdavačku djelatnost,
 7. druge važne poslove povezane s djelatnostima HMD–a.

(11) Izvršni odbor imenuje predstavnike HMD–a u domaćim i međunarodnim stručnim tijelima.

(12) Izvršni odbor imenuje likvidatora HMD–a. Za likvidatora se može imenovati fizička ili pravna osoba i upisuje se u registar udruga. Likvidator ne mora biti član HMD–a. Izvršni odbor može iz opravdanih razloga promijeniti likvidatora.

(13) U slučaju potrebe i na prijedlog Izvršnog odbora ili predsjednika mogu se i između dviju izbornih sjednica Skupštine provoditi izbori za nove članove Izvršnog odbora. Te izbore obavlja Skupština ili na sjednici kojoj članovi fizički prisustvuju ili glasanjem putem elektroničke pošte, o čemu se sastavlja Zapisnik. Tako izabranim članovima mandat započinje danom izbora, a završava istovremeno sa završetkom mandata ostalih članova Izvršnog odbora, odnosno 15. travnja godine u kojoj se održava sljedeća izborna sjednica Skupštine.

Individualna tijela upravljanja

Članak 12.

(1) Predsjednik HMD–a ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednik zastupa HMD kao pravnu osobu. Predsjednik saziva sjednice Skupštine i sjednice Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom.

(2) U slučaju dulje spriječenosti, dulje odsutnosti ili bolesti predsjednika Izvršni odbor određuje potpredsjednika koji preuzima sve ovlasti predsjednika ili iz svojih redova bira vršitelja dužnosti predsjednika.

(3) Potpredsjednik za financije redovito izvještava Izvršni odbor o financijskom poslovanju HMD–a. Potpredsjednik za financije nadzire i izradu završnog godišnjeg i periodičkog polugodišnjeg obračuna.

(4) Tajnik HMD–a vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora te obavlja poslove oko evidencije i registracije članstva.

(5) Ako potpredsjednik za financije ili tajnik budu spriječeni obnašati svoju funkciju, Izvršni odbor će iz svojih redova odabrati vršitelja dužnosti potpredsjednika za financije ili tajnika.

(6) U slučaju ostavke, nesposobnosti zbog dulje bolesti ili smrti predsjednika, potpredsjednika, tajnika ili voditelja neke sekcije, Skupština bira novog dužnosnika ili na sjednici kojoj članovi fizički prisustvuju ili glasanjem putem elektroničke pošte, o čemu se sastavlja Zapisnik. Tako izabranim dužnosnicima mandat započinje danom izbora, a završava istovremeno sa završetkom mandata ostalih članova Izvršnog odbora, odnosno, 15. travnja godine u kojoj se održava sljedeća izborna sjednica Skupštine. Ista pravila vrijede ukoliko se bira novi potpredsjednik ili voditelj novoosnovane sekcije.

Sud časti

Članak 13.

(1) Sud časti se sastoji od tri člana i bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik HMD–a, dok ostale sjednice saziva predsjednik Suda časti.

(2) Ako član HMD–a smatra da je neko tijelo HMD–a ili neki od dužnosnika povrijedio Statut ili drugi opći akt HMD–a, ovlašten je na to upozoriti Sud časti i zahtijevati da se nepravilnosti uklone. Ako Sud časti to upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili Skupština i nepravilnosti ne uklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu u Zagrebu.

(3) Sud časti rješava sporove i sukobe interesa unutar HMD–a. Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke se donose većinom glasova. Vijećanja i glasanja Suda časti su tajna. Sud časti svoje odluke dostavlja Izvršnom odboru i svakom članu na kojega se odluka odnosi.

(4) Sud časti može člana HMD–a trajno isključiti iz članstva u slučaju grubog kršenja etičkih normi ili ukoliko on na bilo koji način grubo naruši ugled ili funkcioniranje HMD–a.

(5) Odluke Suda časti iz stavka (4) ovoga članka stupaju na snagu danom donošenja. Isključena osoba ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

Članstvo

Članak 14.

(1) U HMD–u postoji pet vrsti članstva za fizičke i pravne osobe. Četiri vrste članstva su za fizičke osobe i to su: redovni članovi, članovi–studenti, članovi Podmlatka i počasni članovi, a peta vrsta članstva je za pravne osobe.

(2) Dužnost svakog člana HMD–a je redovito plaćati godišnju članarinu najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Iznos godišnje članarine redovnog člana i godišnje članarine pravne osobe određuje Izvršni odbor. Članarina redovnog člana koji je odgojitelj u vrtiću ili učitelj razredne nastave kao i članarina člana–studenta iznosi 50% članarine redovnog člana. Članarina člana Podmlatka HMD–a iznosi 30% članarine redovnog člana. Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

(3) Redovnim članom HMD–a može postati svaka poslovno sposobna visokoobrazovana osoba koja iskaže interes i volju sudjelovati u ostvarivanju ciljeva HMD–a i koja ispuni pristupnicu sa svim traženim podacima iz stavka (9) ovoga članka. Redovni članovi, čije je članstvo u HMD–u trajalo neprekidno najmanje 10 godina, odlaskom u mirovinu bivaju oslobođeni plaćanja članarine i pritom zadržavaju status redovnog člana. U slučaju da je na dan odlaska u mirovinu neprekidno članstvo redovnog člana trajalo manje od 10 godina, iznos članarine smanjuje se na polovinu sve dok član ne napuni 10 godina neprekidnog članstva, a nakon toga je oslobođen plaćanja članarine.

(4) Članom–studentom HMD–a može postati svaki poslovno sposobni redovni ili izvanredni student preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija koji ispuni pristupnicu sa svim traženim podacima iz stavka (9) ovoga članka.

(5) Članom Podmlatka HMD–a može postati svaki učenik osnovne ili srednje škole koji dostavi pristupnicu sa svim traženim podacima iz stavka (9) ovoga članka. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost za učlanjivanje.

(6) Osobito zaslužni pojedinci mogu odlukom Skupštine HMD–a postati počasnim članovima HMD–a.

(7) Članom HMD–a može biti i strani državljanin, pod istim uvjetima kao i državljanin Republike Hrvatske.

(8) Članom HMD–a može biti i pravna osoba, domaća ili strana. Odluku o tome donosi pravna osoba u skladu sa svojim propisima i uz suglasnost Izvršnog odbora HMD–a. Udruga koja je član HMD–a može imenovati svoga predstavnika u Izvršnom odboru HMD–a. Pravna osoba koja je član HMD–a imenuje svog predstavnika u Skupštini HMD–a. Članovi udruge koja je član HMD–a mogu pristupiti HMD–u i postati redovni članovi uz obvezu plaćanja 50% iznosa članarine propisane za redovne članove.

(9) Popis članova HMD–a vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime (za pravnu osobu naziv), adresu stanovanja (za pravnu osobu adresu sjedišta), elektroničku adresu, kategoriju članstva (redovni član, član–student, član Podmlatka HMD–a, počasni član ili pravna osoba), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja (za redovne članove, članove–studente,  članove Podmlatka HMD–a i počasne članove), radno mjesto i naziv i sjedište poslodavca (za redovne i počasne članove), naziv i sjedište visokog  učilišta i naziv studija (za članove–studente), naziv i sjedište škole (za članove Podmlatka HMD–a) i datum pristupanja HMD–u. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Član ostaje u popisu članova HMD–a i nakon prestanka njegova članstva, a upisuje se datum prestanka članstva.

(10) Prava, dužnosti i obveze članova su:

–  sudjelovati u ostvarivanju ciljeva HMD–a,

–  birati i biti biran u tijela upravljanja HMD–a (osim članova Podmlatka HMD–a i pravnih osoba koje su članovi HMD–a),

–  biti informiran o radu HMD–a,

–  besplatno dobivati primjerak ‘Vjesnika HMD–a’,

–  besplatno dobivati primjerak nekog od časopisa koji izdaje ili suizdaje HMD,

–  kupovati uz popust izdanja HMD–a.

O ostalim pravima, dužnostima i obvezama članova HMD–a odlučuje Skupština.

(11) Član HMD–a može u svako doba svojevoljno istupiti iz HMD–a, ako o tome pismeno obavijesti Izvršni odbor. Članstvo prestaje svakom članu HMD–a koji unatoč dostavljenoj opomeni ne plati članarinu do 30. rujna tekuće godinu

(12) O svakoj promjeni svojih osobnih podataka iz stavka (9) ovoga članka član HMD–a dužan je obavijestiti tajnika HMD–a u roku od 30 dana od nastanka promjene.

Sekcije

Članak 15.

(1) Članovi HMD–a obavljaju svoj rad kroz sekcije. Sekcije nisu ustrojstveni oblici. Radom sekcije rukovodi Odbor sekcije na čijem je čelu voditelj sekcije. Članove Odbora sekcije imenuje Izvršni odbor HMD–a na prijedlog voditelja sekcije.

(2) Znanstvena sekcija brine se o unapređivanju i objedinjavanju znanstvenog rada u području matematike u Republici Hrvatskoj. U djelokrug njezina rada spada suradnja s drugim nacionalnim matematičkim udrugama, organiziranje znanstvenih kolokvija, organiziranje gostovanja inozemnih matematičara u Hrvatskoj, razmjena informacija o međunarodnim matematičkim konferencijama i sl.

(3) Nastavna sekcija bavi se unapređivanjem nastave matematike na svim razinama te organizira stručno–metodičke večeri, stručna predavanja, skupove i seminare. Nastavna sekcija sudjeluje u organiziranju i provođenju natjecanja iz matematike u Republici Hrvatskoj.

(4) Inženjerska sekcija bavi se promicanjem primjene matematike u drugim područjima. Sekcija organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja čiji je cilj informiranje javnosti o korisnosti matematike.

(5) Stručna sekcija bavi se pitanjima od interesa za nastavu i nastavnike matematike na javnim i privatnim visokim školama i veleučilištima. Sekcija organizira stručne kolokvije, javna predavanja i okrugle stolove i brine se o izdavanju stručne literature i udžbenika za potrebe stručnih studija u Republici Hrvatskoj.

(6) Studentska sekcija bavi se pitanjima od interesa za studente. Sekcija organizira znanstvena, stručna i popularna predavanja namijenjena studentima. Također, pomaže u organizaciji studentskih projekata, radionica, stručnih praksi i usavršavanja te pomaže u kontaktima s poslovnim subjektima i znanstvenicima, kao i u ostalim aktivnostima HMD–a od interesa za studente.

Suradnja s drugim udrugama

Članak 16.

HMD može sklapati ugovore o raznim oblicima suradnje i udruživanja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Također, HMD može stupati u kolektivno članstvo u različite međunarodne matematičke asocijacije. O ovim pitanjima odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Izdavačka djelatnost

Članak 17.

(1) HMD je izdavač ili suizdavač znanstvenih, stručnih i popularizacijskih matematičkih časopisa i knjiga. Odluku o izdavanju ili suizdavanju časopisa i serija knjiga donosi Skupština HMD–a.

(2) HMD je izdavač ‘Vjesnika HMD–a’. Uredništvo ove publikacije čini Izvršni odbor. ‘Vjesnik HMD–a’ izlazi najmanje jednom godišnje i donosi aktualne informacije o radu HMD-a.

(3) Izvršni odbor odlučuje o izdavanju matematičkih znanstvenih i stručnih knjiga, biltena i izvještaja sa seminara i savjetovanja u organizaciji HMD–a, kao i ostalih povremenih publikacija.

Imovina HMD-a

Članak 18.

(1)  Imovinu HMD–a čine:

 1. novčana sredstva stečena uplatom članarina te dobrovoljnim prilozima i darovima,
 2. novčana sredstva stečena obavljanjem izdavačke djelatnosti,
 3. participacije za sudjelovanje u učeničkom natjecanju „Klokan bez granica“,
 4. kotizacije za sudjelovanje na kongresima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima,
 5. namjenska novčana sredstva stečena dotacijama iz državnog proračuna i iz proračuna gradova, općina i županija,
 6. namjenska novčana sredstva iz domaćih fondova te iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora,
 7. oprema nabavljena za obavljanjem svojih djelatnosti.

(2) Izvršni odbor dužan je pravovremeno načiniti izvještaj o godišnjem radu i plan rada za sljedeću godinu u svrhu podnošenja zahtjeva nadležnim institucijama za dodjelu financijskih sredstava.

(3) Ukoliko HMD ostvari dobit obavljanjem djelatnosti iz članka 8. ovoga Statuta, istu će koristiti isključivo za realizaciju i unapređenje tih djelatnosti.

Administrativni i financijski poslovi

Članak 19.

(1) Za rad u tijelima HMD–a članovi ne primaju novčanu naknadu. Za obavljanje financijskih i administrativnih poslova HMD može sklopiti ugovor sa studentima, zaposlenicima Matematičkog odsjeka PMF – a i s drugim fizičkim i pravnim osobama. Ovakve ugovore u ime HMD–a zaključuje predsjednik uz suglasnost potpredsjednika za financije i tajnika.

(2) Uredništva časopisa iz stavka (1) članka 17., uz suglasnost predsjednika, potpredsjednika za financije i tajnika, odlučuju o honorarima koji se isplaćuju suradnicima tih časopisa.

(3) Predsjednik, uz suglasnost potpredsjednika za financije i tajnika, odlučuje o naknadama za druge poslove koji nisu navedeni u stavcima (1) i (2) ovoga članka.

Nagrade i priznanja

Članak 20.

(1) Izvršni odbor predlaže nagrade i priznanja HMD–a za one pojedince i pravne osobe koji su posebno pridonijeli razvoju i ugledu HMD–a. O ovim nagradama i priznanjima odlučuje Skupština.

(2) Izvršni odbor može podržati ili istaknuti kandidaturu članova HMD–a za dodjelu državnih ili međunarodnih nagrada.

Prestanak djelovanja

Članak 21.

(1) Razlozi za prestanak djelovanja HMD–a su sljedeći:

 1. odluka Skupštine o prestanku djelovanja HMD–a,
 2. drugi razlozi propisani Zakonom.

(2) U slučaju prestanka rada HMD–a sva njegova imovina, nakon podmirenja svih dugova, predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim ciljevima kao i HMD, a u skladu s odlukom Skupštine.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

Statut HMD–a, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Skupština. Izmjene ili dopune Statuta, odnosno, novi Statut, predlaže Izvršni odbor, a rasprava o tim prijedlozima treba trajati najmanje 30 dana.

Članak 23.

            Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.