Stručna sekcija HMD-a okuplja nastavnike matematičkih predmeta zaposlene na veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

U djelokrug rada sekcije pripadaju organiziranje periodičkih stručnih kolokvija, organiziranje javnih predavanja i okruglih stolova na različite teme vezane uz nastavu matematičkih predmeta na stručnim studijima, organiziranje kongresa nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i sl.

Voditelj Stručne sekcije u mandatnom razdoblju 2023. – 2027. i predstavnik Odbora Stručne sekcije HMD-a u Izvršnom odboru HMD-a je mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač sa Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu.

Odlukom Izvršnoga odbora HMD-a od 25. 10. 2023. ostali članovi Odbora Stručne sekcije u mandatnom razdoblju 2023. – 2027. su:

1. Vanja Čotić Poturić, dipl. ing. mat., viši predavač na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci;

2. Maja Čuletić Čondrić, prof. mat. i fiz., viši predavač na Sveučilištu u Slavonskom Brodu;

3. Renata Kožul Blaževski, univ. spec. oec., viši predavač na Sveučilišnom odjelu za stručne studije Sveučilišta u Splitu;

4. Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., viši predavač na Veleučilištu u Virovitici.

Pravilnik o radu Odbora Stručne sekcije HMD-a dostupan je ovdje.

Zapisnike sa svih sjednica Odbora Stručne sekcije HMD-a održanih u razdoblju od 2015. do 2019. možete preuzeti odavde.