Stručna sekcija HMD-a okuplja nastavnike matematičkih predmeta zaposlene na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj. U djelokrug rada sekcije pripadaju organiziranje periodičkih stručnih kolokvija, organiziranje javnih predavanja i okruglih stolova na različite teme vezane uz nastavu matematičkih predmeta na stručnim studijima, organiziranje kongresa nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama i sl.

Voditelj Stručne sekcije i predstavnik Odbora Stručne sekcije HMD-a u Izvršnom odboru HMD-a je mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač sa Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu.

Na prijedlog voditelja Stručne sekcije HMD-a, Izvršni odbor HMD-a je na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 22. svibnja 2019. imenovao Odbor Stručne sekcije HMD-a za mandatno razdoblje 2019. – 2023.

Osim voditelja Stručne sekcije HMD-a, Odbor čine:

  1. doc. dr. sc. Mandi Orlić Bachler, prof. mat. i inf., viši predavač sa Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu, zamjenica voditelja Stručne sekcije HMD-a
  2. Maja Čuletić Čondrić, prof. mat. i fiz., viši predavač sa Sveučilišta u Slavonskom Brodu
  3. Bojan Radišić, mag. educ. math. et inf., viši predavač sa Fakulteta turizma i ruralnoga razvoja Sveučilišta u Osijeku
  4. Tibor Rodiger, prof., viši predavač sa Međimurskoga veleučilišta u Čakovcu
  5. Marijana Špoljarić, mag. educ. math. et inf., viši predavač sa Veleučilišta u Virovitici.  

Pravilnik o radu Odbora Stručne sekcije HMD-a dostupan je ovdje.

Zapisnike sa svih sjednica Odbora Stručne sekcije HMD-a održanih u razdoblju od 2015. do 2019. možete preuzeti odavde.