Prvo sinkrono online stručno-metodičko predavanje u 2022. godini

Prvo sinkrono online stručno-metodičko predavanje pod naslovom

“Kreiranje parametarski ovisnih zadataka u Moodleu”

održala je dr. sc. Angela Bašić Šiško, mag. math., asistentica na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.