Statut Hrvatskog matematičkog društva

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine'' 88/01 i 11/02) i na temelju članka 21. stavka 1. Statuta Hrvatskoga matematičkog društva Skupština Hrvatskoga matematičkog društva pismenim glasovanjem provedenim od 24. studenoga do 1. prosinca 2011. godine donijela je Izmjene i dopune Statuta Hrvatskoga matematičkog društva. Na temelju članka 5. Izmjena i dopuna Statuta Izvršni odbor Hrvatskoga matematičkog društva na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2012. godine utvrdio je sljedeći pročišćeni tekst:

 

STATUT
Hrvatskoga matematičkog društva

 

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište, područje djelovanja, javnost rada, cilj i djelatnost, tijela upravljanja, zastupanje udruge, članstvo, unutarnje ustrojstvo, udruživanje s drugim udrugama, imovina, te prestanak rada Hrvatskog matematičkog društva. Hrvatsko matematičko društvo (u daljnjem tekstu HMD) je  strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Naziv udruge je "Hrvatsko matematičko društvo". Uz naziv na hrvatskom jeziku, u kontaktu s međunarodnim subjektima Udruga koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi "Croatian Mathematical Society".

Članak 3.

Sjedište HMD–a je u Zagrebu, Bijenička cesta 30. Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština HMD–a. HMD djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Pečat HMD–a je kvadratičan, stranice 3 cm. Sadrži redizajn Blanušina grafa i  natpis "Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb".

Članak 5.

HMD je  pravna osoba čiji rad je javan. Javnost rada HMD ostvaruje izdavanjem glasila, informiranjem javnosti o svojim djelatnostima kroz sredstva javnog informiranja i na druge načine u skladu s ovim Statutom.

 

Ciljevi i djelatnost

Članak 6.

Cilj  HMD–a je unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama, kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara i matematike u cjelini.


Članak 7.

(1) HMD ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem sljedećih djelatnosti:

-   organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,

-   organiziranje  znanstvenih i stručnih predavanja,

-   organiziranje seminara i savjetovanja,

-   izdavačka djelatnost,

-   organiziranje i provođenje natjecanja iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola,

-   suradnja sa srodnim domaćim udrugama i institucijama,

-    međunarodna suradnja,

-    članstvo u međunarodnim matematičkim asocijacijama i sl.

 

(2) Rad HMD–a odvija se kroz tri sekcije: znanstvenu, nastavnu i inženjersku. Skupština HMD–a može odlučiti o osnivanju i drugih sekcija.

 

Tijela upravljanja

Članak 8.

(1) Najviše tijelo upravljanja je Skupština. Izvršno tijelo Skupštine je Izvršni odbor. HMD ima predsjednika, potpredsjednike od kojih je jedan zadužen za financije i tajnika, te Sud časti. Broj potpredsjednika utvrđuje Skupština.

(2) Mandat svih tijela upravljanja traje četiri godine.

 

Skupština

Članak 9.

(1) Skupština HMD–a sastoji se od članova Izvršnog odbora, članova Suda časti, po jednog predstavnika svake podružnice, po jednog predstavnika svake pravne osobe koja je član HMD–a i još barem 40 članova koje članovi HMD–a biraju pismenim glasovanjem u skladu s posebnim Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor. Način izbora predstavnika podružnice, odnosno, pravne osobe člana HMD–a svojim aktima utvrđuje ta podružnica, odnosno, pravna osoba.

(2) Kandidacijski postupak za članove Skupštine i zaključivanje liste kandidata provodi Izvršni odbor u skladu s Pravilnikom iz stavka (1). Glasački listići s formiranom listom kandidata šalju se svakom članu HMD–a. U izborno tijelo ulaze samo oni glasački listići koji ispunjeni budu vraćeni na adresu HMD–a u propisanom roku. Prema dobivenom broju glasova izrađuje se rang–lista kandidata. Članovima Skupštine postaje prvih 40 kandidata s te rang–liste uključujući i sve one koji imaju jednaki broj glasova kao i 40. na rang–listi.

(3) Redovito zasjedanje Skupštine održava se u ožujku svake neparne godine. Osim toga, Skupština zasjeda prema potrebi. Rad Skupštine je javan.

(4) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina svih članova. Ako u određeno vrijeme početka Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od 1/4 članova. Odluke Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

(5) Skupština o nekim pitanjima može na prijedlog predsjednika HMD–a, Izvršnog odbora HMD–a ili Suda časti HMD–a odlučiti i pismenim putem ili putem elektroničke pošte. U tom slučaju za donošenje odluke potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Skupštine.

(6) Na svojoj redovitoj sjednici svake četvrte (svake druge neparne) godine Skupština iz redova članova HMD–a bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika, voditelje sekcija, Izvršni odbor u užem sastavu i Sud časti. Mandat svih ovih tijela upravljanja započinje danom izbora.

(7) Skupština na svojim redovitim sjednicama svake neparne godine:

-       donosi plan rada za naredne dvije godine,

-       donosi financijski plan za naredne dvije godine,

-       prihvaća izvještaj o radu u prethodne dvije godine,

-       prihvaća financijski izvještaj za prethodne dvije godine,

-       obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Izvršni odbor

Članak 10.

(1) Izvršni odbor djeluje u užem ili u širem sastavu.

(2) Izvršni odbor u užem sastavu broji najmanje 17, a najviše 25 članova. Predsjednik, potpredsjednici i tajnik HMD–a, kao i voditelji sekcija, članovi su Izvršnog odbora u užem sastavu. Lista kandidata za ostale članove Izvršnog odbora u užem sastavu formira se slobodno.

(3) Izvršni odbor u širem sastavu sastoji se od članova Izvršnog odbora u užem sastavu i od po jednog predstavnika svake pravne osobe, članice HMD–a, koja takvog predstavnika imenuje.

(4) U daljnjem tekstu termin „Izvršni odbor“ znači „Izvršni odbor u širem sastavu“.

(5) Izvršni odbor pravomoćno donosi odluke ako u odlučivanju sudjeluje natpolovična većina članova njegovog užeg sastava. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora.

(6) Izvršni odbor izvršava odluke Skupštine, priprema sve dokumente za Skupštinu, provodi izbore za Skupštinu, priprema prijedloge za izbor dužnosnika HMD–a (predsjednika, potpredsjednika, tajnika, voditelja sekcija), članova Izvršnog odbora u užem sastavu i članova Suda časti, razmatra završne i periodičke obračune, prati rad sekcija i odvijanje redovitih aktivnosti (natjecanja, matematičke olimpijade, ljetne škole, seminari, savjetovanja, suradnja s drugim udrugama, izdavanje publikacija i dr.) te odlučuje o svim drugim pitanjima koja se pojave tokom rada, a koja nisu u nadležnosti Skupštine.

(7) Izvršni odbor imenuje članove uredništava svakog časopisa kome je HMD izdavač ili suizdavač. Barem po jedan član svakog uredništva je član Izvršnog odbora.

(8) Izvršni odbor između svojih članova imenuje koordinatore za:

a)    organizaciju državnih i regionalnih natjecanja iz matematike,

b)     aktivnosti u vezi s Međunarodnom matematičkom olimpijadom i Srednjoeuropskom matematičkom olimpijadom,

c)    organizaciju natjecanja „Klokan bez granica“,

d)    pripreme i organizaciju ljetnih škola za mlade,

e)    pripremu i organizaciju seminara i savjetovanja,

f)     suradnju HMD–a s drugim udrugama, članstvo HMD–a u međunarodnim matematičkim asocijacijama, kao i suradnju s članovima HMD–a s trajnim ili duljim privremenim boravkom izvan Hrvatske,

g)    izdavačku djelatnost,

h)   druge važne poslove povezane s djelatnostima HMD–a.

(9) Izvršni odbor imenuje predstavnike HMD–a u domaćim i međunarodnim stručnim tijelima.

 

Individualna tijela upravljanja

Članak 11.

(1) Predsjednik HMD–a ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednik zastupa HMD kao pravnu osobu. Predsjednik saziva sjednice Skupštine i sjednice Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom. Sjednicu Skupštine  može sazvati i Izvršni odbor. Sjednica Skupštine mora biti sazvana najmanje 15 dana prije predviđenog datuma njezina održavanja.

(2) U slučaju dulje spriječenosti, dulje odsutnosti ili bolesti predsjednika Izvršni odbor određuje koji potpredsjednik preuzima sve ovlasti predsjednika ili iz svojih redova bira vršitelja dužnosti predsjednika.

(3) Potpredsjednik za financije redovito izvještava Izvršni odbor o financijskom poslovanju HMD–a. Potpredsjednik za financije također nadzire izradu završnog godišnjeg i periodičkog polugodišnjeg obračuna.

(4) Tajnik HMD–a vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, te obavlja poslove oko evidencije i registracije članstva.

(5) Ako potpredsjednik za financije ili tajnik budu spriječeni obnašati svoju funkciju, Izvršni odbor će iz svojih redova odabrati vršitelja dužnosti potpredsjednika za financije ili tajnika.

 

Sud časti

Članak 12.

(1) Sud časti se sastoji od tri člana i bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik HMD–a, dok ostale sjednice saziva predsjednik Suda časti.

(2) Sud časti rješava sporove unutar HMD–a. Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Odluke Suda časti potvrđuje Skupština. Vijećanja i glasovanja Suda časti su tajna. Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Sud časti odlučuje o eventualnom isključenju iz HMD–a.

 

Članstvo

Članak 13.

(1) Redovnim članom HMD–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji. Prava i dužnosti redovnih članova su:

-       sudjelovati u ostvarivanju ciljeva HMD–a,

-       birati i biti biran u tijela upravljanja HMD–a,

-       biti informiran o radu HMD–a,

-       besplatno dobivati primjerak 'Vjesnika HMD–a',

-       kupovati uz popust izdanja HMD–a,

-       plaćati godišnju članarinu čiji iznos određuje Izvršni odbor.

O ostalim pogodnostima redovnih članova HMD–a odlučuje Skupština. Redovni članovi, čije je članstvo u HMD–u trajalo najmanje 10 godina, odlaskom u mirovinu bivaju oslobođeni plaćanja članarine i pritom zadržavaju status redovnog člana.

(2) Članom HMD–a može biti i pravna osoba, domaća i strana. Udruga koja je član HMD–a može imenovati svoga predstavnika u Izvršnom odboru HMD–a. Pravna osoba, član HMD–a, imenuje svog predstavnika u Skupštini HMD–a. Pravna osoba, član HMD-a, plaća godišnju članarinu čiji iznos određuje Izvršni odbor HMD-a, te dobiva besplatno primjerak 'Vjesnika HMD–a'. Članovi udruge koja je član HMD–a mogu pristupiti HMD–u i postati redovni članovi uz obvezu plaćanja 50% iznosa propisane članarine. Članom HMD–a može biti i stranac, pod istim uvjetima kao i državljanin Republike Hrvatske.

(3) HMD ima Matematički podmladak. Članovi Matematičkog podmlatka ne sudjeluju u radu tijela upravljanja HMD–a. Iznos godišnje članarine određuje Izvršni odbor. Dobna granica za članstvo u Matematičkom podmlatku je 26 godina.

(4) O prijemu građana u članstvo odlučuje Izvršni odbor, a o prijemu pravnih osoba, na prijedlog Izvršnog odbora, odlučuje Skupština. Osoba koja želi postati redovnim članom ispunjava pristupnicu. HMD vodi popis članova.

(5) Osobito zaslužni pojedinci i pravne osobe mogu postati počasnim članovima HMD–a. O počasnom članstvu odlučuje Skupština. Počasni članovi također besplatno dobivaju primjerak 'Vjesnika HMD–a'.

(6) Član HMD–a može u svako doba svojevoljno istupiti iz HMD–a, ako o tome pismeno obavijesti Izvršni odbor. Član se briše iz evidencije ako ne plati propisanu članarinu dvije uzastopne godine. Odluku o tome donosi Izvršni odbor. Takav član se može ponovo upisati u HMD. Član HMD–a može biti isključen iz HMD–a ako na bilo koji način grubo naruši ugled HMD–a. Član nekog od tijela upravljanja može biti opozvan sa svoje funkcije ako neizvršavanjem svojih obaveza ili neopravdanim izostancima sa sastanaka dovodi u pitanje djelovanje tijela čiji je član. Član HMD–a o čijem je isključenju, odnosno opozivu s funkcije, donio odluku Sud časti ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine je konačna.

 

Sekcije

Članak 14.

(1) Članovi HMD–a obavljaju svoj rad kroz sekcije. Sekcije nisu ustrojstveni oblici. Radom sekcija rukovode Odbori na čijem čelu se nalaze voditelji sekcija. Članove Odbora imenuje Izvršni odbor HMD–a na prijedlog voditelja sekcije.

(2) Znanstvena sekcija brine se o unapređivanju i objedinjavanju znanstvenog rada u području matematike u Republici Hrvatskoj. U djelokrug njezina rada spada suradnja s drugim nacionalnim matematičkim udrugama, organiziranje znanstvenih kolokvija, organiziranje gostovanja inozemnih matematičara u Hrvatskoj, razmjena informacija o međunarodnim matematičkim konferencijama i sl.

(3) Nastavna sekcija bavi se unapređivanjem nastave matematike na svim razinama te organizira stručna predavanja, skupove i seminare. Također, Nastavna sekcija sudjeluje u organiziranju i provođenju svih natjecanja iz matematike u Republici Hrvatskoj.

(4) Inženjerska sekcija bavi se promicanjem primjene matematike u drugim područjima. Sekcija organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja čiji je cilj informiranje javnosti o korisnosti matematike.

(5) Voditelji sekcija zajednički koordiniraju rad Kolokvija HMD–a. Na njihov prijedlog, raspored i vrijeme održavanja Kolokvija određuje Izvršni odbor.

 

Podružnice

Članak 15.

(1) U gradovima Republike Hrvatske, gdje za to postoje uvjeti,  mogu se osnovati podružnice. Podružnice su ustrojstveni oblici koji nemaju status pravne osobe.

(2) Osnivanje podružnica iniciraju zainteresirani članovi HMD–a koji predlažu i osobu ovlaštenu za predstavljanje podružnice. Skupština donosi odluku o osnivanju svake pojedine podružnice i odluku o imenovanju osobe ovlaštene za predstavljanje podružnice. Podružnica može imati interni akt o radu, koji potvrđuje Skupština HMD–a. Podružnice su dužne najkasnije dva mjeseca prije održavanja redovne Skupštine HMD–a  Izvršnom odboru podnijeti izvještaj o dvogodišnjem djelovanju, financijski izvještaj i plan rada za naredne dvije godine.

(3) U slučaju prestanka rada pojedine podružnice Skupština donosi odluku o njezinu zatvaranju.

(4) Dio prihoda od članarina (čiju visinu određuje Skupština), kao i donacije i ostali prihodi ostaju podružnicama. Podružnice mogu imati svoj žiro–račun kao podračun žiro–računa HMD–a o čemu odlučuje Skupština u svakom pojedinom slučaju.

 

Suradnja s drugim udrugama

Članak 16.

HMD može sklapati ugovore o raznim oblicima suradnje i udruživanja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Također, HMD može stupati u kolektivno članstvo u različite međunarodne matematičke asocijacije. O ovim pitanjima odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Skupština će također po potrebi odrediti predstavnike  HMD–a u međunarodnim udrugama.

 

Izdavačka djelatnost

Članak 17.

(1) HMD je izdavač znanstvenih i stručnih matematičkih časopisa, te matematičkih knjiga. Odluku o izdavanju časopisa i serija publikacija donosi Skupština. Uredništva časopisa i glavne urednike serije publikacija bira Izvršni odbor. Uredništva o svom djelovanju izvještavaju preko svojih predstavnika u Izvršnom odboru. 
  
(2) HMD je izdavač 'Vjesnika HMD–a'. Uredništvo ove publikacije čini Izvršni odbor. 'Vjesnik HMD–a' izlazi najmanje jednom godišnje i donosi aktualne informacije o radu HMD-a.

(3) O izdavanju matematičkih znanstvenih i stručnih knjiga, biltena i izvještaja sa seminara i savjetovanja u organizaciji HMD–a, kao i ostalih povremenih publikacija, odlučuje Izvršni odbor.

 

Imovina HMD-a

Članak 18.

(1) Novčana sredstva koja je Udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, priređivanjem igara na sreću, obavljanjem izdavačke djelatnosti, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna općina, gradova i županija i fondova, njene pokretne i nepokretne stvari  te druga imovinska prava čine imovinu Udruge.

(2) Izvršni odbor dužan je pravovremeno načiniti izvještaj o godišnjem radu i plan rada za narednu godinu u svrhu podnošenja zahtjeva nadležnim institucijama za dodjelu financijskih sredstava. Izvještaj o godišnjem radu verificira Skupština.

(3) Ukoliko HMD ostvari dobit obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti koristit će istu za realizaciju i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi HMD–a.

 

Administrativni i financijski poslovi

Članak 19.

(1) Za rad u HMD–u i njegovim tijelima članovi ne primaju novčanu naknadu. Naknadu članovi HMD–a mogu dobiti samo za pokriće efektivnih troškova učinjenih u dogovoru s Izvršnim odborom. Za obavljanje financijskih i administrativnih poslova HMD može sklopiti ugovor s PMF–Matematičkim odjelom u Zagrebu, i/ili angažirati  suradnike. Ovakve ugovore u ime HMD–a zaključuje Izvršni odbor.

(2) Uredništva časopisa iz članka 17. stavka (1), uz suglasnost Izvršnog odbora, odlučuju o honorarima koji se isplaćuju suradnicima tih časopisa.

(3) Za rad na izdavanju 'Vjesnika HMD–a' u pravilu se ne dobiva honorar. O eventualnoj nagradi za ove poslove odlučuje Skupština.

(4) Izvršni odbor odlučuje o eventualnoj nagradi suradnicima u izdavanju ostalih publikacija i knjiga.

(5) Izvršni odbor odlučuje o honorarima za predavače na Kolokvijima HMD–a, za predavače na savjetovanjima i seminarima koje HMD organizira, te za suradnike u provođenju natjecanja iz matematike.

 

Nagrade i priznanja

Članak 20.

(1) Izvršni odbor predlaže nagrade i priznanja HMD–a za one pojedince i pravne osobe koji su posebno pridonijeli razvoju i ugledu HMD–a. O ovim nagradama i priznanjima odlučuje Skupština.

(2) Izvršni odbor će podržati ili istaknuti kandidaturu članova HMD–a za dodjelu državnih ili međunarodnih nagrada.

 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 21.

(1) Statut, te izmjene i dopune Statuta HMD–a donosi Skupština na svojoj sjednici ili glasovanjem pismenim putem ili elektroničkom poštom. Izmjene ili dopune Statuta predlaže Izvršni odbor, a rasprava o tim prijedlozima treba trajati najmanje 30 dana.

(2) U slučaju prestanka rada HMD–a sva njegova imovina predaje se PMF–Matematičkom odjelu u Zagrebu, s time da se preda udruzi koja bi bila osnovana s istim ili sličnim ciljevima kao i HMD.

Članak 22.

Izmijenjeni i dopunjeni Statut stupa na snagu danom donošenja.