Na temelju stavka (2) članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine'' 74/14, u daljnjem tekstu: Zakon), na temelju stavka (1) članka 21. Statuta Hrvatskoga matematičkog društva i na prijedlog Izvršnog odbora Hrvatskoga matematičkog društva, Skupština Hrvatskoga matematičkog društva na svojoj redovnoj sjednici 21. ožujka 2015. godine donosi novi

 

STATUT
Hrvatskoga matematičkog društva


Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se: naziv, sjedište, područje djelovanja, javnost rada, cilj i djelatnost, tijela upravljanja, zastupanje udruge, članstvo, unutarnje ustrojstvo, udruživanje s drugim udrugama, imovina, te prestanak rada Hrvatskoga matematičkog društva. Hrvatsko matematičko drustvo (u daljnjem tekstu HMD) je  strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Statutu u muškom rodu, a koji imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Članak 3.

Naziv udruge je "Hrvatsko matematičko društvo" a skraćeni naziv je HMD. Uz naziv na hrvatskom jeziku, u kontaktu s međunarodnim subjektima udruga koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi "Croatian Mathematical Society" a skraćeni naziv na engleskom jeziku je CMS.

Članak 4.

Sjedište HMD–a je u Zagrebu, Bijenička cesta 30. Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština HMD–a. HMD djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

Pečat HMD–a je kvadratičan, stranice 3 cm. Sadrži redizajn Blanušina grafa i  natpis "Hrvatsko matematičko društvo, Zagreb".

Članak 6.

HMD je  pravna osoba čiji je rad javan. Javnost rada HMD ostvaruje izdavanjem glasila „Vjesnik HMD–a“, informiranjem javnosti o svojim djelatnostima putem objave na svojim mrežnim stranicama i kroz sredstva javnog informiranja. O svim programima i projektima od interesa za opće dobro, financiranim iz javnih izvora, HMD najmanje jedanput godišnje izvještava davatelja sredstava o svome radu i o korištenju tih sredstava.


Ciljevi i djelatnost

Članak 7.

(1) Cilj  HMD–a je unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama, kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara i matematike u cjelini.

(2) U svrhu ostvarenja cilja HMD djeluje na području prirodnih znanosti i znanstvenoistraživačkog rada, te kao strukovna udruga u području stručnog rada i istraživanja.

Članak 8.

(1) HMD ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem sljedećih djelatnosti:

-       organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,

-       organiziranje  znanstvenih i stručnih predavanja,

-       organiziranje seminara i savjetovanja,

-       izdavačka djelatnost,

-       priprema kurikuluma iz matematike za sve razine obrazovanja,

-       organiziranje i provođenje natjecanja iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola,

-       suradnja sa srodnim domaćim udrugama i institucijama,

-       međunarodna suradnja,

-       članstvo u međunarodnim matematičkim asocijacijama.

(2) Rad HMD–a odvija se kroz četiri sekcije: znanstvenu, nastavnu, inženjersku i stručnu. Skupština HMD–a može odlučiti o osnivanju i drugih sekcija.


Tijela upravljanja

Članak 9.

(1) Najviše tijelo upravljanja je Skupština. Izvršno tijelo Skupštine je Izvršni odbor. HMD ima predsjednika, potpredsjednike od kojih je jedan zadužen za financije, tajnika i Sud časti. Broj potpredsjednika utvrđuje Skupština.

(2) Mandat svih tijela upravljanja traje četiri godine.


Skupština

Članak 10.

(1) Skupština HMD–a održava se najmanje jednom godišnje. Skupština se može održati s fizičkim prisustvom članova, a također i putem interneta ili elektroničke pošte. Izborna skupština održava se isključivo s fizičkim prisustvom članova.

(2) Skupštinu saziva predsjednik. Skupština se može sazvati i na zahtjev natpolovične većine članova Izvršnog odbora, a također i na zahtjev najmanje dva člana Suda časti. Sjednica Skupštine mora biti sazvana najmanje 15 dana prije predviđenog datuma njezina održavanja.

(3) Radom Skupštine rukovodi predsjednik. U slučaju zasjedanja Skupštine s fizičkim prisustvom članova radom Skupštine može rukovoditi i Radno predsjedništvo koje se imenuje prije početka zasjedanja natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.

(4) Skupština HMD–a sastoji se od članova Izvršnog odbora u užem sastavu, članova Suda časti, počasnih članova, po jednog predstavnika svake pravne osobe koja je član HMD–a i još barem 40 članova koje članovi HMD–a biraju pismenim glasovanjem. Članovi Skupštine biraju se na rok od četiri godine. Način izbora predstavnika pravne osobe člana HMD–a svojim aktima utvrđuje ta pravna osoba.

(5) Kandidacijski postupak za članove Skupštine i zaključivanje liste kandidata provodi sa na način koji propisuje Izvršni odbor. Glasački listići s formiranom listom kandidata šalju se svakom članu HMD–a. Izborno tijelo sastoji se od onih čiji ispunjeni glasački listići s označenih najviše 40 kandidata budu vraćeni na adresu HMD–a u roku koji utvrđuje Izvršni odbor. Prema dobivenom broju glasova izrađuje se rang–lista kandidata. Članovima Skupštine postaje prvih 40 kandidata s te rang–liste uključujući i sve one koji su dobili jednaki broj glasova kao i 40. na rang–listi.

(6) Prilikom zasjedanja s fizičkom prisutnosti članova Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na njoj nazočna natpolovična većina svih članova. Ako u vrijeme određeno za početak Skupštine nije nazočna natpolovična većina svih članova, početak Skupštine se odgađa za 15 minuta, a zatim počinje s radom i pravovaljano odlučuje ako je nazočno više od 1/4 članova. Odluke Skupštine prilikom zasjedanja s fizičkom prisutnosti članova donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

(7) Prilikom održavanja Skupštine putem interneta ili glasovanjem elektroničkom poštom, za donošenje odluke potrebna je natpolovična većina glasova svih članova Skupštine.

(8) Na svojoj sjednici s fizičkom prisutnosti članova svake četvrte godine Skupština iz reda članova HMD–a bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika, voditelje sekcija, Izvršni odbor u užem sastavu i Sud časti. Mandat svih ovih tijela upravljanja započinje danom izbora.

(9) Skupština svake godine:

-       prihvaća izvještaj o radu za prethodnu godinu,

-       prihvaća financijski izvještaj za prethodnu godinu,

-       donosi godišnji plan rada,

-       donosi godišnji financijski plan,

-       prima na znanje  izvještaje i planove rada udruga koje su članovi HMD–a kao i udruga s   kojima HMD ima ugovor o suradnji,

-       raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima na prijedlog predsjednika, Izvršnog odbora ili Suda časti.


Izvršni odbor

Članak 11.

(1) Izvršni odbor djeluje u užem ili u širem sastavu.

(2) Izvršni odbor u užem sastavu broji najmanje 20, a najviše 30 članova. Predsjednik, potpredsjednici i tajnik HMD–a, kao i voditelji sekcija, članovi su Izvršnog odbora u užem sastavu. Lista kandidata za ostale članove Izvršnog odbora u užem sastavu formira se slobodno.

(3) Izvršni odbor u širem sastavu sastoji se od članova Izvršnog odbora u užem sastavu i od po jednog predstavnika svake udruge koja je članica HMD–a i koja takvog predstavnika imenuje.

(4) U daljnjem tekstu termin „Izvršni odbor“ znači „Izvršni odbor u širem sastavu“.

(5) Izvršni odbor pravomoćno donosi odluke ako u odlučivanju sudjeluje natpolovična većina članova njegovog užeg sastava. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Izvršnog odbora.

(6) Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jedanput u svaka 4 mjeseca. U to se vrijeme ne računa period od 1. srpnja do 31. kolovoza.

(7) Izvršni odbor izvršava odluke Skupštine, priprema sve dokumente za Skupštinu, provodi izbore za Skupštinu, razmatra završne i periodičke obračune, prati rad sekcija i odvijanje redovitih aktivnosti (natjecanja, matematičke olimpijade, ljetne škole, seminari, savjetovanja, suradnja s drugim udrugama, izdavanje publikacija i dr.) te odlučuje o svim drugim pitanjima koja se pojave tokom rada, a koja nisu u nadležnosti Skupštine.

(8) Izvršni odbor utvrđuje iznos godišnje članarine u HMD–u za redovne članove i za pravne osobe.

(9) Izvršni odbor imenuje članove uredništava svakog časopisa kome je HMD izdavač ili suizdavač. Barem jedan član svakog uredništva član je Izvršnog odbora.

(10) Izvršni odbor između svojih članova imenuje koordinatore za:

 1. organizaciju državnih, regionalnih i drugih učeničkih natjecanja iz matematike,
 2. aktivnosti u vezi s Međunarodnom matematičkom olimpijadom, Srednjeeuropskom matematičkom olimpijadom i Hrvatskom matema-tičkom olimpijadom,
 3. organizaciju natjecanja „Klokan bez granica“,
 4. pripreme i organizaciju ljetnih škola za mlade,
 5. pripremu i organizaciju seminara i savjetovanja,
 6. suradnju HMD–a s drugim udrugama, članstvo HMD–a u međunarodnim matematičkim asocijacijama, kao i suradnju s članovima HMD–a s trajnim ili duljim privremenim boravkom izvan Hrvatske,
 7. izdavačku djelatnost,
 8. druge važne poslove povezane s djelatnostima HMD–a.

(11) Izvršni odbor imenuje predstavnike HMD–a u domaćim i međunarodnim stručnim tijelima.

(12) Izvršni odbor imenuje likvidatora HMD–a. Za likvidatora se može imenovati fizička ili pravna osoba i upisuje se u registar udruga. Likvidator ne mora biti član HMD–a. Izvršni odbor može iz opravdanih razloga promijeniti likvidatora.


Individualna tijela upravljanja

Članak 12.

(1) Predsjednik HMD–a ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednik zastupa HMD kao pravnu osobu. Predsjednik saziva sjednice Izvršnog odbora i rukovodi njihovim radom. Sjednicu Izvršnog odbora može sazvati i Sud časti, a također i najmanje četvrtina članova Izvršnog odbora; u takvim slučajevima Izvršni odbor bira osobu koja vodi tu sjednicu.

(2) U slučaju dulje spriječenosti, dulje odsutnosti ili bolesti predsjednika Izvršni odbor određuje koji potpredsjednik preuzima sve ovlasti predsjednika ili iz svojih redova bira vršitelja dužnosti predsjednika.

(3) Potpredsjednik za financije redovito izvještava Izvršni odbor o financijskom poslovanju HMD–a. Potpredsjednik za financije također nadzire izradu završnog godišnjeg obračuna kao i periodičkih obračuna.

(4) Tajnik HMD–a vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora, te obavlja poslove oko evidencije i registracije članstva.

(5) Ako potpredsjednik za financije ili tajnik budu spriječeni obnašati svoju funkciju, Izvršni odbor će iz svojih redova odabrati vršitelja dužnosti potpredsjednika za financije ili tajnika.


Sud časti

Članak 13.

(1) Sud časti se sastoji od tri člana i bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik HMD–a, dok ostale sjednice saziva predsjednik Suda časti.

(2) Ako član HMD–a smatra da je neko tijelo HMD–a ili neki od dužnosnika povrijedio Statut ili drugi opći akt HMD–a, ovlašten je na to upozoriti Sud časti i zahtijevati da se nepravilnosti uklone. Ako Sud časti to upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove nadležno tijelo ili Skupština i nepravilnosti ne uklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu u Zagrebu.

(3) Sud časti rješava sporove unutar HMD–a. Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Odluke Suda časti potvrđuje Skupština. Vijećanja i glasovanja Suda časti su tajna.

(4) Sud časti može člana HMD–a isključiti iz članstva ukoliko on na bilo koji način grubo naruši ugled HMD–a.

(5) Odluke Suda časti iz stavka (4) ovoga članka stupaju na snagu danom donošenja. Isključena osoba ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka odluke. Odluka Skupštine o žalbi je konačna.

(6) Sud časti može predložiti Skupštini smjenu dužnosnika ili člana Izvršnog odbora ako on neizvršavanjem svojih obaveza ili neopravdanim izostancima sa sastanaka dovodi u pitanje funkcioniranje HMD–a.

 

Članstvo

Članak 14.

(1) Redovnim članom HMD–a može postati svaka osoba koja je završila studij matematike ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji. Prava i dužnosti redovnih članova su:

-       sudjelovati u ostvarivanju ciljeva HMD–a,

-       birati i biti biran u tijela upravljanja HMD–a,

-       biti informiran o radu HMD–a,

-       besplatno dobivati primjerak 'Vjesnika HMD–a',

-       kupovati uz popust izdanja HMD–a,

-       plaćati godišnju članarinu čiji iznos određuje Izvršni odbor.

O ostalim pogodnostima redovnih članova HMD–a odlučuje Skupština. Redovni članovi, čije je članstvo u HMD–u trajalo najmanje 10 godina, odlaskom u mirovinu bivaju oslobođeni plaćanja članarine i pritom zadržavaju status redovnog člana.

(2) Članom HMD–a može biti i stranac, pod istim uvjetima kao i državljanin Republike Hrvatske.

(3) Članom HMD–a može biti i pravna osoba, domaća i strana. Udruga koja je član HMD–a može imenovati svoga predstavnika u Izvršnom odboru HMD–a. Pravna osoba, član HMD–a, imenuje svog predstavnika u Skupštini HMD–a. Pravna osoba, član HMD-a, plaća godišnju članarinu čiji iznos određuje Izvršni odbor HMD-a, te dobiva besplatno primjerak 'Vjesnika HMD–a'. Članovi udruge koja je član HMD–a mogu pristupiti HMD–u i postati redovni članovi uz obvezu plaćanja 50% iznosa propisane članarine.

(4) HMD ima Matematički podmladak. Članovi Matematičkog podmlatka ne sudjeluju u radu tijela upravljanja HMD–a. Iznos godišnje članarine za članove Matematičkog podmlatka određuje Izvršni odbor. Gornja dobna granica za članstvo u Matematičkom podmlatku je 26 godina.

(5) Osoba koja želi postati redovnim članom HMD–a ispunjava pristupnicu.  Član Matematičkog podmlatka može biti i maloljetna osoba. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost za učlanjivanje.

(6) Popis članova HMD–a vodi se elektronički i sadrži sljedeće podatke: ime i prezime (za pravnu osobu naziv), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja (za redovne članove, članove podmlatka i počasne članove), radno mjesto i naziv poslodavca (za redovne članove HMD–a), kategoriju članstva (redovni član, član podmlatka, počasni član ili pravna osoba), datum pristupanja HMD–u i datum prestanka članstva. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

(7) Osobito zaslužni pojedinci i pravne osobe mogu postati počasnim članovima HMD–a. O počasnom članstvu odlučuje Skupština. Počasni članovi također besplatno dobivaju primjerak 'Vjesnika HMD–a'.

(8) Član HMD–a može u svako doba svojevoljno istupiti iz HMD–a, ako o tome pismeno obavijesti Izvršni odbor. Član se briše iz evidencije ako ne plati propisanu članarinu dvije uzastopne godine.


Sekcije

Članak 15.

(1) Članovi HMD–a obavljaju svoj rad kroz sekcije. Sekcije nisu ustrojstveni oblici. Radom sekcija rukovode Odbori na čijem čelu se nalaze voditelji sekcija koje bira Skupština HMD–a. Članove Odbora imenuje Izvršni odbor HMD–a na prijedlog voditelja sekcije.

(2) Znanstvena sekcija brine se o unapređivanju i objedinjavanju znanstvenog rada u području matematike u Republici Hrvatskoj. U djelokrug njezina rada spada suradnja s drugim nacionalnim matematičkim udrugama, organiziranje znanstvenih kolokvija, organiziranje gostovanja inozemnih matematičara u Hrvatskoj, razmjena informacija o međunarodnim matematičkim konferencijama i sl.

(3) Nastavna sekcija bavi se unapređivanjem nastave matematike na svim razinama te organizira stručno–metodičke večeri, stručna predavanja, skupove i seminare. Nastavna sekcija sudjeluje u organiziranju i provođenju učeničkih natjecanja iz matematike u Republici Hrvatskoj.

(4) Inženjerska sekcija bavi se promicanjem primjene matematike u drugim područjima. Sekcija organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja čiji je cilj informiranje javnosti o korisnosti matematike.

(5) Stručna sekcija bavi se pitanjima od interesa za nastavu i nastavnike matematike na javnim i privatnim visokim školama i veleučilištima. Sekcija organizira stručne kolokvije, javna predavanja i okrugle stolove i brine se o izdavanju stručne literature i udžbenika za potrebe stručnih studija u Republici Hrvatskoj.


Suradnja s drugim udrugama

Članak 16.

HMD može sklapati ugovore o raznim oblicima suradnje i udruživanja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Također, HMD može stupati u kolektivno članstvo u različite međunarodne matematičke asocijacije. O ovim pitanjima odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.


Izdavačka djelatnost

Članak 17.

(1) HMD je izdavač znanstvenih i stručnih matematičkih časopisa, te matematičkih knjiga. Skupština donosi odluku o izdavanju časopisa i serija publikacija. Izvršni odbor imenuje uredništva časopisa i glavne urednike serije publikacija. Barem jedan član uredništva svakog časopisa član je Izvršnog odbora.

(2) HMD je izdavač 'Vjesnika HMD–a'. Uredništvo ove publikacije čini Izvršni odbor. 'Vjesnik HMD–a' izlazi najmanje jednom godišnje i donosi aktualne informacije o radu HMD-a.

(3) Izvršni odbor odlučuje o izdavanju matematičkih znanstvenih i stručnih knjiga, biltena i izvještaja sa seminara i savjetovanja u organizaciji HMD–a, kao i ostalih povremenih publikacija.


Imovina HMD-a

Članak 18.

(1) Imovinu HMD–a čine:

 1. novčana sredstva stečena uplatom članarina, te dobrovoljnim prilozima i darovima,
 2. novčana sredstva stečena obavljanjem izdavačke djelatnosti,
 3. participacije za sudjelovanje u učeničkom natjecanju „Klokan bez granica“
 4. kotizacije za sudjelovanje na kongresima i drugim znanstvenim i stručnim skupovima,
 5. namjenska novčana sredstva stečena dotacijama iz državnog proračuna i iz proračuna općina, gradova i županija
 6. namjenska novčana sredstva iz domaćih fondova, te iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora,
 7. oprema nabavljena za obavljanje svojih djelatnosti.

(2) Izvršni odbor dužan je pravovremeno načiniti izvještaj o godišnjem radu i plan rada za narednu godinu u svrhu podnošenja zahtjeva nadležnim institucijama za dodjelu financijskih sredstava.

(3) Ukoliko HMD ostvari dobit obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti koristit će istu za realizaciju i unapređenje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi HMD–a.


Administrativni i financijski poslovi

Članak 19.

(1) Za rad u HMD–u i njegovim tijelima članovi ne primaju novčanu naknadu. Za obavljanje financijskih i administrativnih poslova HMD može sklopiti ugovor sa studentima, zaposlenicima Matematičkog odsjeka PMF–a i s drugim fizičkim i pravnim osobama. Ovakve ugovore u ime HMD–a zaključuje predsjednik uz suglasnost potpredsjednika za financije i glavnog tajnika i uz naknadnu potvrdu Izvršnog odbora.

(2) Uredništva časopisa iz članka 17. stavka (1), uz suglasnost Izvršnog odbora, odlučuju o honorarima koji se isplaćuju suradnicima tih časopisa.

(3) Predsjednik, uz suglasnost potpredsjednika za financije i tajnika i uz naknadnu potvrdu Izvršnog odbora, odlučuje o eventualnoj nagradi suradnicima u izdavanju ostalih publikacija i knjiga.

(4) Predsjednik, uz suglasnost potpredsjednika za financije i tajnika i uz naknadnu potvrdu Izvršnog odbora, odlučuje o naknadama i za druge poslove koji nisu navedeni u stavcima (1) – (3) ovoga članka.


Nagrade i priznanja

Članak 20.

(1) Izvršni odbor predlaže nagrade i priznanja HMD–a za one pojedince i pravne osobe koji su posebno pridonijeli razvoju i ugledu HMD–a. O ovim nagradama i priznanjima odlučuje Skupština.

(2) Izvršni odbor može podržati ili istaknuti kandidaturu članova HMD–a za dodjelu državnih ili međunarodnih nagrada.


Prestanak djelovanja

Članak 21.

(1)  Razlozi za prestanak djelovanja HMD–a su sljedeći:

 1. odluka Skupštine o prestanku djelovanja HMD–a,
 2. drugi razlozi propisani Zakonom.

(2) U slučaju prestanka rada HMD–a sva njegova imovina nakon podmirenja svih dugova predaje se udruzi, ustanovi ili zakladi s istim ili sličnim ciljevima kao i HMD, u skladu s odlukom Skupštine.


Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

Statut HMD–a, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Skupština. Izmjene ili dopune Statuta, odnosno novi Statut, predlaže Izvršni odbor, a rasprava o tim prijedlozima treba trajati najmanje 30 dana.

Članak 23.

Novi Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ovaj je novi Statut jednoglasno prihvaćen na sjednici Skupštine Hrvatskoga matematičkog društva održanoj 21. ožujka 2015. godine.

 

                                               Predsjednik Hrvatskoga matematičkog društva

 

                                               Prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević